M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

ISIN
LU1582982283

koers (24.02.2021)
9.50

Beurs
-0.06

opbrengst
N/A

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die over perioden van drie jaar een rendement oplevert van gemiddeld 3-6% per jaar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Het fonds belegt doorgaans via derivaten in een mix van activa uit de hele wereld binnen de volgende nettospreidingsgrenzen:

• 0-100% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten);

• 0-35% in bedrijfsaandelen; en

• tot 20% in andere activa (inclusief converteerbare effecten, voorwaardelijk converteerbare schuldeffecten en aan vastgoed gerelateerde effecten).

Het fonds kan ook direct in deze activa beleggen of via andere fondsen. De bovenstaande spreiding gebeurt op nettobasis, met andere woorden longposities (beleggingen die profiteren van een stijging in de activakoersen) met aftrek van de shortposities (beleggingen gehouden in derivaten die profiteren van een daling in de activakoersen).

Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen en in Chinese obligaties die in renminbi luiden.

Doorgaans wordt minstens 60% van het fonds belegd in activa die in euro luiden of die in euro zijn afgedekt.

Andere beleggingen: Het fonds kan ook beleggen in andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan beleggen via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: Het fonds hanteert een zeer flexibele beleggingsbenadering. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om kapitaal toe te wijzen aan verschillende activaklassen, aangepast aan veranderingen in de economische omstandigheden en de prijzen van activa. De benadering combineert grondig onderzoek om de 'reële' waarde van activa op middellange tot lange termijn te berekenen, met een analyse van marktreacties op korte termijn op gebeurtenissen om beleggingskansen te identificeren. Het fonds streeft ernaar het risico te beheren door wereldwijd te beleggen in verschillende activaklassen, sectoren, valuta's en landen. Indien de beleggingsbeheerder van mening is dat de kansen beperkt zijn tot enkele gebieden, kan de portefeuille sterk geconcentreerd zijn in bepaalde activa of markten.

Benchmark: Het fonds wordt actief beheerd en heeft geen benchmark. Beleggers kunnen het rendement van het fonds beoordelen op basis van zijn doelstelling om een totaalrendement van 3-6% per jaar te bieden over elke periode van drie jaar.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van een stijging of daling in de waarde van een actief. Indien de waarde van een actief verandert op een onverwachte manier, dan kan het fonds het belegde bedrag of meer verliezen.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen. Beleggingen in activa uit de Volksrepubliek China zijn onderworpen aan veranderlijke politieke, reglementaire en economische omstandigheden, wat moeilijkheden kan veroorzaken bij het verkopen of innen van inkomsten uit deze beleggingen. Daarnaast worden dergelijke beleggingen gedaan via het ‘Stock Connects’-programma, dat mogelijk gevoeliger is voor clearing-, vereffenings- en tegenpartijrisico’s. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat het fonds verlies lijdt.

Beleggingen in Chinese obligaties, uitgedrukt in renminbi en verhandeld op de Chinese interbancaire obligatiemarkt, kunnen onderworpen zijn aan grotere clearing-, vereffenings- en tegenpartijrisico's. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat het fonds verlies lijdt.

Het fonds is blootgesteld aan verschillende valuta's. Derivaten worden gebruikt om de impact van schommelingen in wisselkoersen te beperken of, maar niet altijd, te elimineren.

Het afdekkingsproces streeft ernaar de effecten van schommelingen in wisselkoersen op het rendement van de afgedekte aandelenklasse te beperken, maar kan deze niet elimineren. Afdekking beperkt ook het vermogen om winst te boeken op gunstige schommelingen in wisselkoersen.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd.

  • Juan Nevado, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Conservative Allocation Fund en M&G (Lux)Dynamic Allocation Fund // 23/05/2018

    M&G Allocation-fondsenaanbod

    Juan Nevado, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund en het M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, bespreekt de aanpak van het Gemengd beheer-team en de beleggingsfilosofie van de fondsen.

      Bekijk de video

Fondsteam

Steven Andrew

Steven Andrew -

Steven Andrew trad in 2005 in dienst bij M&G binnen het portefeuillestrategie- ,& risicoteam waarna hij overstapte naar het multi-assetteam, waar hij hielp om assetallocatiestrategieën op te stellen voor het gamma gemengde fondsen van M&G. In november 2010 werd Steven beheerder van de M&G Episode Income strategie en werd drie jaar later beheerder van de M&G Income Allocation strategie bij de lancering daarvan. Steven begon zijn carrière in 1987 bij de Bank of England en ging daarna voor F&C Asset Management en Merrill Lynch werken, waarna hij overstapte naar M&G. Hij behaalde een bachelor in de financiële economie aan de University of London.

Craig Moran

Craig Moran -

Craig Moran kwam in 2005 in dienst bij M&G als prestatie- en risicoanalist en werd later gepromoveerd tot assistent-beheerder in het Multi Asset team. In 2010 werd hij de beleggingsanalist van het team en werd daarna gepromoveerd tot adjunct-beheerder en co-beheerder van diverse multi-asset fondsen in Londen en Luxemburg. Craig behaalde een bachelorgraad in bedrijfswetenschappen aan de Queensland University of Technology en heeft een MA-diploma in finance en beleggingsanalyse van het Financial Services Institute of Australasia. Hij is tevens Chartered Financial Analist (CFA).

Ana Cuddeford

Ana Cuddeford -

Ana Cuddeford is beleggingsspecialist en gaat over de mixfondsen en het M&G Global Convertibles Fund. Ze trad in december 2013 bij M&G in dienst en was afkomstig van de FTSE Group, waar ze had meegewerkt aan het opstellen van de FTSE4 Good Company Engagement. Daarvoor werkte Ana 16 jaar in de aandelenverkoop, waarvan de laatste 11 jaar bij de CITI Financial Group. Ze spreekt vloeiend Engels, Spaans en Italiaans en goed Frans. Ana behaalde een BSc-diploma Europese studies (cum laude) aan de Universiteit van Wales, College of Cardiff.

Christophe Machu -

Christophe Machu werd in september 2014 als geassocieerd beleggingsspecialist lid van de Multi Asset en Convertibles-teams. Hij biedt ondersteuning aan de mixfondsen van M&G en het M&G Global Convertibles Fund. In 2012 begon hij bij M&G in Parijs als sales support-medewerker alvorens over te stappen naar het International Marketing-team in Londen. Christophe behaalde zijn MSc in Risk en Finance aan de EDHEC Business School.

Susanne Grabinger

Susanne Grabinger -

Susanne Grabinger is sinds 2010 werkzaam bij M&G. In haar huidige rol van beleggingsspecialist ondersteunt zij de mixfondsen van M&G en het M&G Global Convertibles Fund. Voor haar overstap naar M&G werkte Susanne bij JPMorgan Asset Management als portefeuillebeheerder, met de nadruk op aandelenportefeuilles van institutionele cliënten en gemengde fondsen. Zij behaalde een mastergraad in de bedrijfswetenschappen aan de universiteit van Bamberg, Duitsland, en is Chartered Financial Analist (CFA). Susanne is vloeiend in Duits en Engels en spreekt tevens Frans en Spaans.

Graziano Creperio -

Graziano Creperio is beleggingsdirecteur voor het assortiment van gemengde fondsen van M&G. Graziano kwam in 2012 in dienst bij M&G als analist van fondsengegevens, waarna hij overstapte naar het Multi Asset-team als mede-beleggingsspecialist ter ondersteuning van de gemengde fondsen van M&G. Voordat hij bij M&G kwam, werkte Graziano als portefeuilledata-analist bij Morningstar. Hij behaalde een MSc in management en een BA in economie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Hij studeerde ook aan Babson College in Boston en aan de Jiao Tong-universiteit in Shanghai.

Ratings

2 Star Rating

Ratings per 30.06.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

In het verleden behaalde resultaten tot 16 januari 2018 zijn die van het M&G Prudent Allocation Fund (een Britse geautoriseerde icbe), dat op 16 maart 2018 met dit fonds is gefuseerd. Belastingtarieven en kosten kunnen verschillen.


De waarde van aandelenmarktbeleggingen kan fluctueren, waardoor de fondsprijzen zowel kunnen dalen als stijgen. Dit betekent dat u wellicht niet het oorspronkelijke belegde bedrag terugkrijgt. Het niveau van alle inkomsten van het fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Prijs: State Street. Performance: Morningstar. De performancecijfers zijn vermeld op prijs-tot-prijsbasis met netto-inkomsten herbelegd. De performancecijfers komen wellicht niet overeen met alle relevante kosten. De performancedata van de Morningstar categorie die in deze tool worden getoond, zijn afkomstig uit de standaard Morningstar-database die alle aandelencategorieën bevat voor elk fonds dat verhandeld wordt in Europa, Azië en Afrika. Ze kunnen derhalve afwijken van de vergelijkende sectordata in de M&G factsheets die afkomstig zijn uit dezelfde database, maar alleen de geschiktste aandelencategorie tonen voor elk fonds, en dat alleen voor de fondsen die in Europa worden verhandeld. Morningstar noch zijn Informatieleveranciers kunnen de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of juiste volgorde van de Informatie op de Website garanderen, inclusief maar niet beperkt tot informatie die afkomstig is van Morningstar, informatie die Morningstar onder licentie van Informatieleveranciers heeft verkregen of informatie die Morningstar heeft verzameld en afkomstig is uit openbare bronnen. De informatie kan vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden bevatten.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.