M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling

Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten die een rendement oplevert dat hoger ligt dan de wereldwijde opkomende obligatiemarkten over perioden van drie jaar.

Beleggingsbeleid en -strategie

Kernbelegging: Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven die gevestigd zijn in opkomende markten of het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in deze markten. Deze obligaties kunnen in om het even welke valuta zijn uitgedrukt. Het fonds belegt in obligaties van elke kredietkwaliteit en kan tot 100% beleggen in obligaties van lagere kwaliteit. Het fonds kan beleggen in Chinese obligaties die in renminbi zijn uitgedrukt.

Andere beleggingen: Het fonds kan beleggen in door activa gedekte effecten, voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten, andere fondsen en contanten of activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

Derivaten: Het fonds kan beleggen via derivaten en kan derivaten gebruiken om de risico's en de kosten voor het beheer van het fonds te verlagen.

Samenvatting van de strategie: De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van wereldwijde, regionale en landenspecifieke macro-economische factoren, gevolgd door een grondige analyse van afzonderlijke obligatie-emittenten.

Het fonds wordt gediversifieerd door te beleggen in een waaier van obligaties in verschillende opkomende markten, over de hele wereld.

Benchmark: Een samengestelde index die bestaat uit:

• 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index

• 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index

• 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

De benchmark is een vergelijker waartegen het rendement van het fonds kan worden gemeten. De samengestelde index is gekozen als de benchmark van het fonds omdat hij de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. De benchmark beperkt de portefeuilleopbouw van het fonds niet.

Het fonds wordt actief beheerd.De beleggingsbeheerder kan vrij kiezen welke activa het fonds koopt, houdt en verkoopt. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de benchmark weergegeven in de valuta van de aandelenklasse.

Meer informatie over de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds is beschikbaar in het Prospectus.

Risico’s die op dit fonds van toepassing zijn

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.

Beleggingen in Chinese obligaties, uitgedrukt in renminbi en verhandeld op de Chinese interbancaire obligatiemarkt, kunnen onderworpen zijn aan grotere clearing-, vereffenings- en tegenpartijrisico's. Deze factoren zouden ertoe kunnen leiden dat het fonds verlies lijdt.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om te profiteren van een stijging of daling in de waarde van een actief. Indien de waarde van een actief verandert op een onverwachte manier, dan zal het fonds verlies lijden. Het gebruik van derivaten door het fonds kan aanzienlijk zijn en kan de waarde van zijn vermogen overtreffen (hefboom). Dit vergroot de verliezen en winsten, wat leidt tot grotere veranderingen in de waarde van het fonds.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Operationele risico's die voortvloeien uit onder andere fouten in transacties, waarderingen, boekhouding en financiële verslaggeving kunnen eveneens de waarde van uw beleggingen beïnvloeden.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

Bijkomende informative

Het fonds staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.


De performance-webpagina van dit fonds wordt momenteel opnieuw geconfigureerd. In de tussentijd wordt voor informatie over de prestaties verwezen naar de laatste MFR van het fonds, die te vinden is in de sectie Fondsdocumentatie.

Fondsteam

Claudia Calich

Claudia Calich - Fondsbeheerder

Claudia Calich kwam in oktober 2013 bij M&G als specialiste groeimarktschulden en werd benoemd tot fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund sinds zijn lancering in mei 2017. Ze is ook fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund sinds december 2013. Daarnaast werd Claudia ook in juli 2015 aangesteld als fondsbeheerder van het M&G Global Government Bond Fund en als plaatsvervangend fondsbeheerder van het M&G Global (Lux) Macro Bond Fund en M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund. Claudia heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van groeimarkten, waarvan recent als senior portfolio manager bij Invesco in New York, en daarvoor bij Oppenheimer Funds, Fuji Bank, Standard & Poor's en Reuters. Ze behaalde in 1989 een BA (cum laude) in Economie aan de Susquehanna Universiteit en heeft een MA-diploma Internationale Economie van de International University of Japan in Niigata.

Charles De Quinsonas - Plaatsvervangend fondsbeheerder

Bij de oprichting van het M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund in juli 2019 werd Charles De Quinsonas tot fondsmanager benoemd. Charles kwam in mei 2014 in dienst bij M&G als beleggingspecialist in bedrijfsobligaties uit opkomende markten. Hij is co-beheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund, het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund en het M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring met bedrijfsobligaties uit de groeimarkten en beschikt over een grondige kennis van hoogrentende obligaties. Voordat hij naar M&G kwam, werkte Charles bij Spread Research in Lyon en New York, waar hij vier jaar werkzaam was als analist van high-yield schuldpapier en industriële obligaties uit opkomende markten. Charles behaalde een BBA in bedrijfswetenschappen aan de ESSEC Business School, een MSc in Corporate Finance aan de iaelyon School of Management en een BA (Hons) in Business & Finance aan de Sheffield Hallam University.

Nicolo Carpaneda

Nicolo Carpaneda -

Nicolo Carpaneda kwam in 2012 bij M&G en is beleggingsdirecteur van het team vastrentende fondsen. Zijn taken bestaan uit het uitleggen van de beleggingsfilosofie, het proces en de performance van de vastrentende retailfondsen van M&G. Bovendien verstrekt hij actuele informatie over de algemene performance van de financiële markt, beleggingstrends en de economische verwachtingen. Daarvoor was Nicolo projectleider bij de divisie global markets & banking van Citigroup, waar hij zich bezighield met bedrijfsfinanciering en het beheer van enkele multinationals. Vervolgens werkte hij als intern adviseur bij Prudential aan het groepsleiderschapsprogramma. Nicolo heeft Business Administration gestudeerd en is in het bezit van het MSc-diploma Management van de Bocconi Universiteit (Italië) en een MBA-diploma van de IE Business School (Spanje). Hij spreekt vloeiend Italiaans, Engels en Spaans.

Ratings

4 Star Rating

Ratings per 28.02.20. De Morningstar Overall Rating. Copyright© 2019 Morningstar UK Limited. Alle rechten voorbehouden. De Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Noch Morningstar noch zijn leveranciers van content zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Ratings mogen niet als aanbeveling worden opgevat.

Meer informatie nodig?Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie. De inhoud moet daarom op verantwoorde wijze worden gedeeld met andere professionele beleggers. De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u heb geïnvesteerd.